fbpx

Patron na miarę naszych czasów

Uroczystość nadania imienia i sztandaru Szkole Policealnej – Medycznemu Studium Zawodowemu im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej

PODSUMOWANIE UROCZYSTOŚCI

Ikona dla osób niedowidzących


W imieniu społeczności Szkoły Serdecznie dziękuję za udział w dniu 27.02.2022 r. w uroczystości nadania imienia i sztandaru Szkole Policealnej – Medycznemu Studium Zawodowemu im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej przybyłym gościom:

-Dariuszowi Stefaniukowi, Posłowi na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

-Grzegorzowi Biereckiemu, Senatorowi Rzeczpospolitej Polskiej

-Jerzemu Szwajowi, Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Lubelskiego

-Robertowi Gmitruczukowi, Wicewojewodzie Lubelskiemu

-Bartłomiejowi Bałabanowi, Członkowi Zarządu Województwa Lubelskiego reprezentującego Marszałka Województwa Lubelskiego

-Barbarze Barszczewskiej, Radnej Sejmiku Województwa Lubelskiego

-Januszowi Skólimowskiemu, Wicestaroście Powiatu Bialskiego

-ks. Marianowi Danilukowi, Dziekanowi Dekanatu Bialskiego - Północ, proboszczowi Parafii Narodzenia NMP w Białej Podlaskiej

-mjr. Robertowi Jabłońskiemu, reprezentującego Dowódcę 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka

-mjr. Grzegorzowi Celińskiemu, zastępcy komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białej Podlaskiej

-Dariuszowi Litwiniukowi, kierownikowi Filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej

-Arkadiuszowi Gałązce, Dyrektorowi Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii

-Zbigniewowi Ławniczakowi, zastępcy dyrektora Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii

-Annie Kuraś-Jargiło, p.o. kierownika Oddziału Edukacji reprezentującej Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

-Katarzynie Sierpotowskiej, wizytator Delegatury Lubelskiego Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej reprezentującej Lubelskiego Kuratora Oświaty

-Adamowi Chodzińskiemu, Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

-prof. dr. hab. Jerzemu Nitychorukowi, Rektorowi Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

-Krystynie Rachoń – Kulickiej, Prezesowi Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Białej Podlaskiej

-Karolowi Sudewiczowi, Dyrektorowi Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy

-Barbarze Kratiuk z Oddziału LSCDN w Białej Podlaskiej reprezentującej Dyrektora Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

-Maciejowi Czechowi, Dyrektorowi Szkół Rzemieślniczych w Białej Podlaskiej

-Andrzejowi Nowowiejskiemu, Inspektorowi ds. zarządzania nieruchomościami Filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej

oraz przedstawicielom mediów.

Ikona dla osób niedowidzących


Szczególne podziękowania kierujemy do fundatorów naszego sztandaru, którymi są:
1. Organ Prowadzący – Samorząd Województwa Lubelskiego,
który w dniu uroczystości był reprezentowany przez Pana Jerzego Szwaja Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz Pana Bartłomieja Bałabana Członka Zarządu Województwa Lubelskiego.


2. Pan Senator Grzegorz Bierecki.

3. Pan Mariusz Burdzyluk
właściciel Biura Podróży Mario Presto w Białej Podlaskiej.


4. Samorząd Uczniowski reprezentowany podczas uroczystości przez wiceprzewodniczącego Pana Daniela Grabka.

Ikona dla osób niedowidzących


Serdecznie dziękujemy za ciepłe słowa pod adresem Szkoły kierowane na moje ręce a płynące od przedstawicieli Samorządu Województwa Lubelskiego,  Lubelskiego Kuratora Oświaty, Dyrektorów Szkół Policealnych - Medycznych Studiów Zawodowych Województwa Lubelskiego, władz Samorządowych Powiatu Bialskiego oraz Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Białej Podlaskiej.

Grawer

Grawer

Dziękujemy również za prezenty w postaci wydawnictw książkowych, które wzbogacą szkolną bibliotekę.

Jeszcze raz z całego serca dziękuję WSZYSTKIM osobom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości: słuchaczom, nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym.
skanulotki.jpg
folder2.jpg

Jestem szczerze wzruszona oraz niezmiernie dumna, że kieruję taką placówką.

Dyrektor
Marzena Paszkowska

Film 1/3

Film 2/3

Film 3/3

Ogłaszamy konkurs na projekt nowego sztandaru naszej szkoły

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, a szczególnie kreatywne osoby zajmujące się amatorsko bądź profesjonalnie plastyką, do udziału w konkursie na projekt nowego sztandaru naszej szkoły. Do wygrania jest m.in. nagroda pieniężna w kwocie 300 zł. Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom. Termin nadsyłania prac: do 10 listopada 2021 r. Regulamin zawierający szczegóły konkursu oraz karta zgłoszeniowa znajdują się w załączniku pod artykułem.

Serdecznie zapraszamy do spróbowania swoich sił!

[REGULAMIN KONKURSU]

[KARTA ZGŁOSZENIOWA]

Poszukujemy Fundatora nowego sztandaru naszej Szkoły

Decyzja Sejmiku o nadaniu szkole imienia Danuty Siedzikówny ps. "Inka" - 13 lipca 2021

Protokół Komisji Wyborczej z wyników głosowania na Patrona szkoły - 20 maja 2021

KANDYDACI NA PATRONA SZKOŁY - Sprawozdanie Komisji Wyborczej

Materiały o zgłoszonych kandydatach

Bł. Jerzy Popiełuszko
Wniosek ze zgłoszeniem kandydatury [link STRONA 1 i STRONA 2]

Załacznik do wniosku: prezentacja [link CZĘŚĆ 1 i CZĘŚĆ 2]

Załącznik do wniosku: biogram 1 [LINK]

Załącznik do wniosku: biogram 2 [LINK]


Dodatkowe materialy o ks. Jerzym Popiełuszce:

Muzeum ks. Popiełuszki: [LINK]

Profil Muzeum ks. Popiełuszki na Facebook: [LINK]

Nagrania świadków na kanale YouTube: [LINK]

Audycje radiowe z wypowiedziami o ks. Popiełuszce [LINK]

Film dokumentalny "Prorok w dżinsach" [LINK]

Danuta Siedzikówna "Inka"
Wniosek ze zgłoszeniem kandydatury [LINK]

Załącznik do wniosku [LINK]


Dodatkowe materiały o Danucie Siedzikównie:

Artykuł o "Ince" na portalu kobieta.onet.pl [LINK]

Film na kanale telewizyjnym IPN [LINK]

Artykuły na stronie podziemiezbrojne.ipn.gov.pl [LINK]

Biogramy IPN [LINK]

Bł. Hanna Chrzanowska
Wniosek ze zgłoszeniem kandydatury [LINK]

Załącznik do wniosku [LINK]


Dodatkowe materiały o Hannie Chrzanowskiej:

Strona internetowa poświęcona H. Chrzanowskiej [LINK]

Artykuł na portalu Archidiecezji Krakowskiej [LINK]

Artykuł na stronie Wirtualnego Muzeum Pielęgniarstwa [LINK]

Praca licencjacka o H. Chrzanowskiej [LINK]

Artykuł na wiez.pl [LINK]

Artykuł na gosc.pl [LINK]

Artykuł na stronie Collegium Mazovia [LINK]

REGULAMIN PRAC KOMISJI WYBORCZEJ

Dokumenty dotyczące inicjatywy zmiany patrona

  • Pismo Instytutu Pamięci Narodowej
  • Materiały Instytutu Pamięci Narodowej
  • Pismo Senatora RP Grzegorza Biereckiego

Pismo Instytutu Pamięci Narodowej

Materiały Instytutu Pamięci Narodowej

Pismo Senatora RP Grzegorza Biereckiego

Decyzja Sejmiku o zmianie nazwy szkoły

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/408/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchylenia nadania imienia Marii Minczewskiej Szkole Policealnej - Medycznemu Studium Zawodowemu w Białej Podlaskiej nasza placówka z dniem 29.03.2021r nosi nazwę Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej.

Harmonogram działań

Szkole nadaje imię (lub je zmienia) organ prowadzący szkołę na wniosek rady szkoły, a w przypadku braku rady szkoły - na wspólny wniosek rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.

 

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 poz. 649 ze zm.).
 
 

Procedura zgłaszania kandydatur na patrona szkoły

I. Zgłaszanie kandydata/ kandydatów na patrona szkoły.
W procesie zmiany patrona szkoły uczestniczą słuchacze, nauczyciele, pracownicy szkoły, interesariusze zewnętrzni, stowarzyszenia, fundacje.  
 
Nad przebiegiem wyboru patrona szkoły czuwa Dyrektor Szkoły oraz Komisja Wyborcza w składzie:

1. Stanisława Nazaruk
2. Paweł Pakuła
3. Edyta Sidor
4. Barbara Sokołowska
5. Damian Kurowski – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

1. Każdy uczestnik indywidualnie lub zbiorowo ma prawo dobrowolnie zgłosić swojego kandydata/kandydatów na patrona szkoły na formularzu wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1).

2. Zgłoszenie kandydata/kandydatów spełniających wymogi formalne powinno być:
a) przedstawione w formie pisemnej,
b) powinno zawierać uzasadnienie wyboru osoby na patrona i czytelny podpis osoby zgłaszającej oraz dane kontaktowe.

3. Każdy uprawniony podmiot w procedurze zgłaszania może zgłosić jednego kandydata wraz z uzasadnieniem.

4. Przez podmiot zgłaszający należy rozumieć pojedynczą osobę lub grupę osób.

5. Zgłoszenia przyjmowane będą od 15 marca do 15 kwietnia br. osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 8:00 do 16:00 lub drogą mailową na adres:medykbiala@pro.onet.pl, ewentualnie pocztą tradycyjną na adres:

Dyrektor Szkoły

Szkoła Policealna– Medyczne Studium Zawodowe im. M. Minczewskiej w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska, ul. Okopowa 3 z dopiskiem ,,Patron”

6. Komisja Wyborcza, w terminie 5 dni roboczych od wyznaczonego dnia zakończenia składania wniosków (do 23.04.2021r.) dokona weryfikacji złożonych kandydatur pod względem formalnym.
a) Weryfikacja polegać będzie na stwierdzeniu spełnienia wymogów formalnych.
b) Przyjęcie lub odrzucenie propozycji kandydatów na patrona zostanie udokumentowane w formie pisemnej w protokole. Protokół powinien zawierać uzasadnienie ewentualnego odrzucenia propozycji.
c) Upublicznienie zgłoszonych kandydatur spełniających wymogi formalne.
d) Działania Samorządu Uczniowskiego- przybliżenie społeczności szkolnej kandydatur (do 15 maja 2021 r.)
e) Ogólnoszkolne referendum w formie ankiety one-line (termin 17-21.05.2021 r.)
f) Wybór Patrona Szkoły – Komisja Wyborcza (termin 25.05.2021 r.) Spośród zgłoszonych kandydatur Komisja Wyborcza wyłania kandydata na patrona, który uzyskał największą liczbę głosów zgodnie z Regulaminem Wyborów.
g) Wyłonioną kandydaturę na Patrona Szkoły zatwierdza Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski

7. Wyniki prac Komisji Wyborczej i zatwierdzające decyzje organów szkoły zostaną upublicznione na stronie internetowej szkoły wraz z pełnym uzasadnieniem wyboru Patrona Szkoły.

8. Oczekiwania społeczności szkolnej odnoszące się do zgłaszanych kandydatur na Patrona Szkoły.

W celu kształtowania patriotycznych postaw słuchaczy i ukazywania im wartości społecznie pożytecznych, społeczność szkolna pragnie dokonać zmiany dotychczasowego patrona szkoły na postać, która nada szkole indywidualną tożsamość i sprawi, że cała społeczność szkolna będzie miała konkretny wzorzec do naśladowania i wzbogaci szkolne tradycje.

Poprzez zmianę imienia szkoła:
a) uzyska swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół;
b) będzie opierać swoje działania wychowawcze na wartościach ogólnie uznawanych przez społeczność szkolną;
c) będzie promować wartości związane z patronem szkoły;
d) wzbogaci swoją tradycję związaną z patronem.

Imię szkoły powinno nawiązywać do profilu i specyfiki szkoły, historii, nauki, kultury lub współczesności regionu oraz wybitnych osób z nim związanych.
 
 
 

Media o zmianie patrona naszej szkoły

Artykuły prasowe w mediach
© 2023 Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej. All Rights Reserved. Designed By Digital Creative Agency MIXAR Vexed by GB

Search