fbpx
Image

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA

Ikona dla osób niedowidzących

EGZAMINU ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 W SESJI LATO 2024

przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie klasyfikacją zawodów
i podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2019 r.

Egzamin zawodowy jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.

Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w ‎‎podstawie programowej kształcenia w zawodach: link do podstawy programowej z 2019r.


Każdy zdający egzamin przynosi ze sobą:

  • dowód osobisty (lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem),
  • czarny długopis (oraz drugi na zapas).
Zdający nie powinien wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

  Szkoła nie zapewnia w czasie egzaminu wody pitnej. Na egzamin zdający może przynieść własną, fabrycznie zamkniętą butelkę z wodą.

JAK PRZEBIEGA EGZAMIN ZAWODOWY?‎

Ikona dla osób niedowidzących

W roku szkolnym 2023/2024 w sesji zima 2024 egzamin zawodowy z zakresu kwalifikacji zgodnie klasyfikacją zawodów z 2017 r. jest przeprowadzany wyłącznie dla słuchaczy i absolwentów szkoły, którzy rozpoczęli kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2019 r.

Egzamin zawodowy składa się:
 • Z części pisemnej, trwającej 60 minut, polegającej na rozwiązaniu testu pisemnego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu – od czerwca 2021 r. dla wszystkich kierunków wyłącznie na komputerze;
 • Z części praktycznej, trwającej 120, 150 lub 180 minut, polegającej na wykonaniu zadania praktycznego.

TERMINY EGZAMINÓW

TERMINY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 – SESJA LATO 2024

Image

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZDAĆ EGZAMIN?

Ikona dla osób niedowidzących

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎
 • Z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
 • Z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎
*Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie.

JAKI DOKUMENT OTRZYMUJE SIĘ PO ZDANIU EGZAMINU?

Ikona dla osób niedowidzących

 • Zdający, który zdał egzamin zawodowy otrzymuje ‎‎certyfikat kwalifikacji zawodowych oraz dyplom zawodowy, które wydane są przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną.
 • Na wniosek absolwenta do dyplomu zawodowego dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎na dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.
  Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.
 • Osoba, która posiada certyfikat kwalifikacji zawodowych oraz odpowiedni poziom wykształcenia (szkoła średnia) otrzymuje dyplom ‎zawodowy.
 • Zdający, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymuje informację o wynikach i ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu zawodowego.

Kody kwalifikacji zawodowych

Ikona dla osób niedowidzących

Image

Deklaracje przystąpienia do egzaminów zawodowych

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W SESJI LATO 2024
© 2023 Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej. All Rights Reserved. Designed By Digital Creative Agency MIXAR Vexed by GB

Search