fbpx
Previous Next

Technik farmaceutyczny - NOWOŚĆ!

Kształcenie w szkole prowadzone wyłącznie w formie dziennej.

Nauka trwa 2,5 roku ( 5 semestrów).

Kwalifikacja:

MED.09. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w pomieszczeniach z wyposażeniem odpowiadającym technologii i technice stosowanej w zawodzie, aby zapewnić uzyskanie wszystkich efektów kształcenia wymienionych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego oraz umożliwić przygotowanie absolwenta do realizowania zadań zawodowych.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, aptekach wyposażonych w stanowisko do sporządzania leków recepturowych, aptekach szpitalnych, hurtowniach i przedsiębiorstwach przemysłu farmaceutycznego.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

Osobę wykonującą ten zawód powinna charakteryzować zdolność logicznego myślenia i koncentracji, podzielność uwagi, spostrzegawczość, a także dobra pamięć. Podczas wykonywania pracy recepturowej ważna jest zręczność rąk   i palców, koordynacja wzrokowo-ruchowa, ostrość wzroku, zdolność do porównywania lub odróżniania kolorów, rozpoznawania pojedynczych barw lub ich kombinacji oraz dostrzegania kombinacji barw kontrastowych, a także umiejętność wykonywania czynności i zadań wymagających ścisłego przestrzegania ustalonych reguł, procedur i limitów, posługiwania się precyzyjnymi narzędziami i urządzeniami pomiarowymi.

Technik farmaceutyczny zatrudniony w aptece ma ciągły kontakt z ludźmi, zatem ważne jest płynne wysławianie się, jasne i poprawne formułowanie i wypowiadanie myśli, umiejętność porozumiewania się z osobami, które oczekują rady, informacji bądź pomocy.

Cechami niezbędnymi w tym zawodzie są:

dobra organizacja pracy, umiejętność działania pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole, skrupulatność, odpowiedzialność, zaradność, dokładność, precyzja, wysoka kultura osobista, komunikatywność.

 

Absolwent szkoły w zawodzie technik farmaceutyczny są przygotowani do wykonywania zadań zawodowych takich jak:

  • prowadzenie obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu aptecznego i pozaaptecznego na podstawie przepisów prawa zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  • sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
  • sporządzanie preparatów leczniczych do żywienia pozajelitowego, do żywienia dojelitowego, produktów radiofarmaceutycznych,
  • wytwarzanie płynów infuzyjnych, przygotowywanie roztworów do hemodializy i dializy dootrzewnowej,
  • przygotowywanie leków w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów obowiązujących na terenie RP,
  • współuczestniczenie w analizach produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa obowiązujących na terenie RP.

Możliwość zatrudnienia: laboratoria medyczne, firmy nadzorujące wytwarzanie leków, apteki, w których przygotowywane są leki, koncerny farmaceutyczne, stacje sanitarno – epidemiologiczne.

Stanowiska pracy: sprzedawca (aptekarz), przedstawiciel handlowy, doradca medyczny, kontroler jakości produktów medycznych, laborant.

Czas pracy:

Technik farmaceutyczny pracuje zazwyczaj 8 godzin dziennie. Praca odbywa się w systemie zmianowym.

Praca zmianowa może odbywać się zarówno w dzień, jaki i w nocy, a także w dni wolne od pracy.

INFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ:

Istnieje możliwość wykonywania zawodu przez osoby z niepełnosprawnością, o ile pozwalają jej na to warunki zdrowotne. Ostateczną decyzję o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie podejmuje zawsze lekarz medycyny pracy.

Praca technika farmaceutycznego wiąże się z dużą odpowiedzialnością zawodową i społeczno-moralną, przede wszystkim jest związana z bezpieczeństwem i zdrowiem ludzi.

© 2021 Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej. All Rights Reserved. Designed By Digital Creative Agency MIXAR Vexed by GB

Search