fbpx

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE OBOWIĄZUJĄCA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

  • ­ przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2012 r.

oraz

  • ­ przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie klasyfikacją zawodów z 2017 r. i podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2017 r.

Egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.

Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w ‎‎podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. ‎przykładowe pytania i ‎zadania.


JAK PRZEBIEGA EGZAMIN ZAWODOWY?‎

W roku szkolnym 2017/2018 egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z zakresu kwalifikacji zgodnie klasyfikacją zawodów z 2017 r. i podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2017 r. jest przeprowadzany wyłącznie dla uczniów i słuchaczy szkoły, którzy rozpoczęli kształcenie w semestrze I od 1 września 2017 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się:

  • ­ z części pisemnej polegającej na rozwiązaniu testu pisemnego,
  • ­ z części praktycznej polegającej na wykonaniu zadania praktycznego.

Część pisemna egzaminu trwa 60 minut.

Część praktyczna egzaminu trwa - 120 minut (Technik elektroniki i informatyki medycznej, Opiekun medyczny, Technik masażysta, Technik usług kosmetycznych ) lub - 180 minut (Terapeuta zajęciowy).

Część praktyczna egzaminu jest przeprowadzana według modelu :

w – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa (kwalifikacje: Z.04./MS.04. - Opiekun medyczny; E.27./EE.29. - Technik elektroniki i informatyki medycznej; Z.01. /MS.01. - Technik masażysta; A.62./AU.62. - Technik usług kosmetycznych);

d – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja, tzw. projekt (kwalifikacje: A.61./AU.61. - Technik usług kosmetycznych; Z.09./MS.09. - Terapeuta zajęciowy).


TERMINY EGZAMINÓW

TERMINY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2018 ROKU

SESJA CZERWIEC - LIPIEC

CZĘŚĆ PISEMNA

Sesja czerwiec-lipiec 2018

19.06.2018 r. , sala 13

Technik elektroniki i informatyki medycznej (S) – E.27

Egzamin zdaje - 8 osób

Godz.

12.00

19.06.2018 r. , sala 5

Technik usług kosmetycznych (M) – AU.61;

Egzamin zdaje - 11 osób

Godz.

12.00

19.06.2018 r. , sala 5

Technik masażysta (M/S) – Z.01;

Egzamin zdaje – 16+20 osób

Godz.

14.00

19.06.2018 r. , sala 13

Technik usług kosmetycznych (M) – A.62;

Egzamin zdaje - 9 osób

Godz.

14.00

19.06.2018 r. , sala 9

Opiekun medyczny (S)– MS.04;

Egzamin zdaje - 19 osób

Godz.

14.00

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Sesja czerwiec-lipiec 2018

Model „d”

26.06.2018, godz. 13.00, sala 13

Technik usług kosmetycznych (M) – AU.61;

Technik usług kosmetycznych (Z) – A.61

Egzamin zdaje – 11+9 osób

Godz.

13.00

Model „w”

27.06.2018, sala 3

Opiekun medyczny – MS.04;

Egzamin zdają – 3+3+3 osoby

Godz.

08.00

12.00

16.00

Model „w”

27.06.2018, sala 9

Technik masażysta (M/S) – Z.01;

- 27-29 czerwca 2018 r. (po 3 zmiany)

Egzamin zdają – 4+4+4 osoby

Godz.

08.00

12.00

16.00

 

Model „w”

27.06.2018, sala 2

Technik elektroniki i informatyki medycznej kl. II - 27-28 czerwca 2018 r.

Egzamin zdają – 2+2+2 osoby

Godz.

08.00

12.00

16.00

 

Model „w”

27.06.2018, sala 11

Technik usług kosmetycznych (M) – A.62;

Egzamin zdaje – 9 osób

Godz.

08.00

12.00

16.00

Model „w”

28.06.2018, sala 3

Opiekun medyczny – MS.04;

Egzamin zdają – 3+3+3 osoby

Godz.

08.00

12.00

16.00

Model „w”

28.06.2018, sala 9

Technik masażysta (M/S) – Z.01;

Egzamin zdają – 4+4+4 osoby

Godz.

08.00

12.00

16.00

Model „w”

28.06.2018, sala 2

Technik elektroniki i informatyki medycznej (S) – E.27

Egzamin zdają – 2 osoby

 

Godz.

08.00

12.00

16.00

Model „w”

29.06.2018, sala 3

Opiekun medyczny – MS.04;

Egzamin zdają – 1 osoba

Godz.

08.00

 

Model „w”

29.06.2018, sala 9

Technik masażysta (M/S) – Z.01;

Egzamin zdają – 4+4+4 osoby

Godz.

08.00

12.00

16.00

INFORMACJA O ZESTAWACH EGZAMINACYJNYCH

1/. Zestawy egzaminacyjne do części pisemnej egzaminu zawodowego

Podczas części pisemnej egzaminu zawodowego przeprowadzanej z wykorzystaniem arkuszy i kart odpowiedzi każdy zdający otrzymuje zestaw egzaminacyjny, w skład którego wchodzą:

  • ­ ARKUSZ EGZAMINACYJNY – broszura zawierająca instrukcję dla zdającego i test składający się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna.
  • ­ KARTA ODPOWIEDZI

2/. Zestawy egzaminacyjne do części praktycznej egzaminu zawodowego

Podczas części praktycznej egzaminu zawodowego każdy zdający otrzymuje zestaw egzaminacyjny, w skład którego wchodzą:

  • ­ ARKUSZ EGZAMINACYJNY – broszura zawierająca instrukcję dla zdającego, treść zadania egzaminacyjnego z dokumentacją do jego wykonania.
  • ­ KARTA OCENY.

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZDAĆ EGZAMIN?

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

  • 1/. ‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
  • 2/. z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.


JAKI DOKUMENT OTRZYMUJE SIĘ PO ZDANIU EGZAMINU?

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Zdający, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymuje informację o wynikach.

Kody kwalifikacji zawodowych

MS.08. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

341201

Asystent osoby niepełnosprawnej

OMZ

PKZ(MS.c)

MS.13. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia

325102

Higienistka stomatologiczna

OMZ

PKZ(MS.a)

MS.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

532102

Opiekun medyczny

OMZ

PKZ(MS.a)

MS.07. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

341202

Opiekun osoby starszej

OMZ

PKZ(MS.c)

MS.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

325905

Opiekunka dziecięca

OMZ

PKZ(MS.a)

MS.10. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki

325906

Ortoptystka

OMZ

PKZ(MS.a)

MS.01. Świadczenie usług w zakresie masażu

325402

Technik masażysta

OMZ

PKZ(MS.a)

MS.05. Świadczenie usług opiekuńczych

341204

Opiekunka środowiskowa

OMZ

PKZ(MS.c)

AU.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

514207

Technik usług kosmetycznych

OMZ

PKZ(AU.aa)

AU.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

514207

Technik usług kosmetycznych

OMZ

PKZ(AU.aa)

MS.09. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

325907

Terapeuta zajęciowy

OMZ

PKZ(MS.a)

MS.18. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

321104

Technik sterylizacji medycznej

OMZ

PKZ(MS.a)

EE.29. Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej

311411

Technik elektroniki i informatyki medycznej

OMZ

PKZ(EE.g)

PKZ(MS.a)

© 2017 Medyczne Studium Zawodowe im. Marii Minczewskiej w Białej Podlaskiej. All Rights Reserved. Designed By Digital Creative Agency MIXAR

Search