fbpx

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA

EGZAMINU ZAWODOWEGO OBOWIĄZUJĄCA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 W SESJI CZERWIEC-LIPIEC

przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie klasyfikacją zawodów z 2017 r. i podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2019 r.

Egzamin zawodowy jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.

Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w ‎‎podstawie programowej kształcenia w zawodach (link do podstawy programowej z 2019r.)

W związku z sytuacją epidemiczną egzamin zawodowy odbędzie się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Po wejściu do budynku należy:

- obowiązkowo zdezynfekować ręce,

- w miarę możliwości zachowywać dystans 1,5m,

- obowiązkowo zakryć nos i usta maseczką ochronną.

Każdy zdający egzamin przynosi ze sobą:

- dowód osobisty (lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem),

- czarny długopis.

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.

Zdający, nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Zdający nie powinien wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

Szkoła nie zapewnia w czasie egzaminu wody pitnej. Na egzamin zdający może przynieść własną, fabrycznie zamkniętą butelkę z wodą.

JAK PRZEBIEGA EGZAMIN ZAWODOWY?‎

W roku szkolnym 2020/2021 w sesji czerwiec-lipiec 2021 egzamin zawodowy z zakresu kwalifikacji zgodnie klasyfikacją zawodów z 2017 r. jest przeprowadzany wyłącznie dla słuchaczy i absolwentów szkoły, którzy rozpoczęli kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2019 r.

Egzamin zawodowy składa się:

  • ­z części pisemnej, trwającej 60 minut, polegającej na rozwiązaniu testu pisemnego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu – od czerwca 2021 r. dla wszystkich kierunków wyłącznie na komputerze;,
  • ­ z części praktycznej, trwającej 120 lub 150 minut, polegającej na wykonaniu zadania praktycznego.


TERMINY EGZAMINÓW

TERMINY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

SESJA CZERWIEC-LIPIEC
CZĘŚĆ PISEMNA – 11 czerwca 2021
Tabela organizacji egzaminu zawodowego z części pisemnej w dniu 11 czerwca 2021 r..

Lp.Oddział/klasaOsoby zdające Data egzaminu Godzina egzaminu Sala
1.Technik usług kosmetycznych - forma dzienna1211 czerwca 2021813
2.Technik usług kosmetycznych - forma zaoczna141013
3.Opiekun medyczny141213
4.141413
5.Technik masażysta – forma dzienna131613
6.Technik masażysta – forma stacjonarna6162
7.Technik sterylizacji medycznej- forma zaoczna161813
8.Higienistka stomatologiczna- forma dzienna6182

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Lp.Oddział/klasaKwalifikacjaTermin
1.TUK II D i TUK II ZFRK.04, model,, d” w formie projektu
Czas egzaminu-120 minut
07 czerwca 2021 r.
2.HS II DMED.02, model ,,w”
Czas egzaminu-150 minut
16 czerwca 2021 r.
3.OM SMED.03, model ,,w”
Czas egzaminu -120 minut
12-13-14 czerwca 2021 r.
4.TM II D i TM II SMED.10, model ,,w”
Czas egzaminu-120 minut
20-21 czerwca 2021 r.
5.TSM Z MED.12, model ,,w”
Czas egzaminu-120 minut
20-21 czerwca 2021 r.

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZDAĆ EGZAMIN?

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

  • 1. ‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
  • 2. z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie.


JAKI DOKUMENT OTRZYMUJE SIĘ PO ZDANIU EGZAMINU?

Zdający, który zdał egzamin zawodowy otrzymuje ‎‎certyfikat kwalifikacji zawodowych oraz dyplom zawodowy, które wydane są przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną.

Na wniosek absolwenta do dyplomu zawodowego dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎na dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Osoba, która posiada certyfikat kwalifikacji zawodowych oraz odpowiedni poziom wykształcenia (szkoła średnia) otrzymuje dyplom ‎zawodowy.

Zdający, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymuje informację o wynikach i ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu zawodowego.

Kody kwalifikacji zawodowych

Zawód

Symbol cyfrowy zawodu

Nazwa kwalifikacji

Symbol kwalifikacji
Opiekun medyczny532102Świadczenie usług pielęgnacyjnych osobie chorej i niesamodzielnejMED.03
Technik elektroniki i informatyki medycznej311411Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznejMED.07
Technik masażysta325402Świadczenie usług w zakresie masażuMED.10
Technik usług kosmetycznych514207Wykonywanie zabiegów kosmetycznychFRK.04
Terapeuta zajęciowy325907Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowejMED.13
Asystent osoby niepełnosprawnej341201Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnejSPO.01
Higienistka stomatologiczna325102Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczeniaMED.02
Ortoptystka325102Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptykiMED.04
Technik sterylizacji medycznej321104Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznychMED.12
Opiekunka dziecięca325905Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dzieckaSPO.04
Opiekunka środowiskowa341204Świadczenie usług opiekuńczychSPO.05
Technik farmaceutyczny321301Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawaMED.09
Podolog323014Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych.FRK.05

Deklaracje przystąpienia do egzaminów zawodowych

© 2021 Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej. All Rights Reserved. Designed By Digital Creative Agency MIXAR Vexed by GB