fbpx

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE OBOWIĄZUJĄCA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 W SESJI STYCZEŃ-LUTY

  • ­ przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2017 r.
oraz
  • ­ przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie klasyfikacją zawodów z 2017 r. i podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2017 r.
Egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.
Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w ‎‎podstawie programowej kształcenia w zawodach /">https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/podstawa-programowa/.
W związku z sytuacją epidemiczną egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbędzie się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Po wejściu do budynku należy: - obowiązkowo zdezynfekować ręce - w miarę możliwości zachowywać dystans 1,5m. - obowiązkowo zakryty nos i usta Każdy zdający egzamin przynosi ze sobą: - dowód osobisty (lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem) - czarny długopis
Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.
Zdający, nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tymksiążek, telefonów komórkowych, maskotek.
Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
Szkoła nie zapewnia w czasie egzaminu wody pitnej. Na egzamin zdający może przynieść własną, fabrycznie zamkniętą butelkę z wodą.

JAK PRZEBIEGA EGZAMIN ZAWODOWY?‎

W roku szkolnym 2020/2021 w sesji styczeń-luty egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z zakresu kwalifikacji zgodnie klasyfikacją zawodów z 2017 r. jest przeprowadzany wyłącznie dla słuchaczy i absolwentów szkoły, którzy rozpoczęli kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2017 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się:

  • ­z części pisemnej, trwającej 60 minut, polegającej na rozwiązaniu testu pisemnego (dla zawodu Higienistka stomatologiczna),
  • ­ z części praktycznej, trwającej 180 minut, polegającej na wykonaniu zadania praktycznego (dla zawodu Terapeuta zajęciowy).

W przypadku absolwentów kierunku Terapeuta zajęciowy rezultatem końcowym egzaminu jest dokumentacja.


TERMINY EGZAMINÓW

TERMITERMINY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

SESJA STYCZEŃ-LUTY

CZĘŚĆ PISEMNA

STYCZEŃ-LUTY 2021

12.01.2021 . ,

Higienistka stomatologiczna (S) kwalifikacja MS. 13

Godz.

14.00

,

,

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

STYCZEŃ-LUTY 2021

Model „d”

11.01.2021 , godz. 13.00,

Terapeuta zajęciowy – kwalifikacja MS. 09

INFORMACJA O ZESTAWACH EGZAMINACYJNYCH

1/. Zestawy egzaminacyjne do części pisemnej egzaminu zawodowego

Podczas części pisemnej egzaminu zawodowego przeprowadzanej z wykorzystaniem arkuszy i kart odpowiedzi każdy zdający otrzymuje zestaw egzaminacyjny, w skład którego wchodzą:

  • ­ ARKUSZ EGZAMINACYJNY – broszura zawierająca instrukcję dla zdającego i test składający się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna.
  • ­ KARTA ODPOWIEDZI

2/. Zestawy egzaminacyjne do części praktycznej egzaminu zawodowego

Podczas części praktycznej egzaminu zawodowego każdy zdający otrzymuje zestaw egzaminacyjny, w skład którego wchodzą:

  • ­ ARKUSZ EGZAMINACYJNY – broszura zawierająca instrukcję dla zdającego, treść zadania egzaminacyjnego z dokumentacją do jego wykonania.
  • ­ KARTA OCENY.

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZDAĆ EGZAMIN?

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

  • 1/. ‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
  • 2/. z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.


JAKI DOKUMENT OTRZYMUJE SIĘ PO ZDANIU EGZAMINU?

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Zdający, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymuje informację o wynikach.

Kody kwalifikacji zawodowych

MS.08. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

341201

Asystent osoby niepełnosprawnej

OMZ

PKZ(MS.c)

MS.13. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia

325102

Higienistka stomatologiczna

OMZ

PKZ(MS.a)

MS.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

532102

Opiekun medyczny

OMZ

PKZ(MS.a)

MS.07. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

341202

Opiekun osoby starszej

OMZ

PKZ(MS.c)

MS.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

325905

Opiekunka dziecięca

OMZ

PKZ(MS.a)

MS.10. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki

325906

Ortoptystka

OMZ

PKZ(MS.a)

MS.01. Świadczenie usług w zakresie masażu

325402

Technik masażysta

OMZ

PKZ(MS.a)

MS.05. Świadczenie usług opiekuńczych

341204

Opiekunka środowiskowa

OMZ

PKZ(MS.c)

AU.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

514207

Technik usług kosmetycznych

OMZ

PKZ(AU.aa)

AU.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

514207

Technik usług kosmetycznych

OMZ

PKZ(AU.aa)

MS.09. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

325907

Terapeuta zajęciowy

OMZ

PKZ(MS.a)

MS.18. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

321104

Technik sterylizacji medycznej

OMZ

PKZ(MS.a)

EE.29. Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej

311411

Technik elektroniki i informatyki medycznej

OMZ

PKZ(EE.g)

PKZ(MS.a)

Deklaracje przystąpienia do egzaminów zawodowych

© 2017 Medyczne Studium Zawodowe im. Marii Minczewskiej w Białej Podlaskiej. All Rights Reserved. Designed By Digital Creative Agency MIXAR

Search