fbpx

Opiekun medyczny

Nauka w systemie stacjonarnym i dziennym

Ikona dla osób niedowidzących

Nauka trwa 1,5 roku (3 semestry)

Kwalifikacja MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych.

Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach szkolnych, podmiotach leczniczych oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkoły.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

Opiekun medyczny pracuje z ludźmi potrzebującymi pomocy i wsparcia. To praca, w której mamy do czynienia z ludzkimi emocjami, chorobami, cierpieniem.
Opiekun medyczny powinien być empatyczny, opanowany, cierpliwy i tolerancyjny, a przede wszystkim szanujący godność drugiego człowieka. Cechami niezbędnymi w tym zawodzie są: empatia, opanowanie, komunikatywność, otwartość, cierpliwość, punktualność, odpowiedzialność, asertywność, umiejętność szybkiego reagowania, odporność psychiczna, samodzielność, wysoka kultura osobista.

Absolwenci szkoły w zawodzie opiekun medyczny są przygotowani do wykonywania zadań zawodowych takich jak:

 • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio – psycho -- społecznych;
 • asystowanie pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;
 • konserwacje, dezynfekcje przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;
 • podejmowanie współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną;
 • wykonywanie czynności za zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych;
 • wykonywanie czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w 3 płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – metoda Hoppe;
 • wykonywanie wybranych czynności medycznych i czynności związanych z opieką  nad pacjentem z problemami z oddychaniem – stosowanie koncentratora tlenu i wykonywanie inhalacji;
 • podawanie na zlecenie lekarza lub pielęgniarki leków (przez układ oddechowy, pokarmowy, podskórnie);
  odłączanie wlewów kroplowych;
 • wykonywanie testów dla oznaczania ciał ketonowych i glukozy we krwi włośniczkowej oraz innych testów w miejscu opieki nad pacjentem.

Możliwości zatrudnienia:

 • szpitale,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • ośrodki i domy pomocy społecznej,
 • stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
 • sanatoria,
 • hospicja,
 • indywidualna opieka w domu pacjenta.

Czas pracy:
Od 8 do 24 godzin na dobę w systemie zmianowym.

INFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ:

Ikona dla osób niedowidzących

Istnieje możliwość wykonywania zawodu przez osoby z niepełnosprawnością, o ile pozwalają jej na to warunki zdrowotne. Ostateczną decyzję o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie podejmuje zawsze lekarz medycyny pracy.

Postępujący proces starzenia się europejskich społeczeństw spowodował zwiększenie zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych osobom chorym i niesamodzielnym Skutkuje to ogromną potrzebą kształcenia w zawodzie, od którego będzie między innymi zależeć efekt leczenia i jakość życia osób niesamodzielnych. To zawód należący do branży medycznej, w której strukturach zachodzą nieustanne przemiany. Branża ta potrzebuje kompetentnych opiekunek i opiekunów, aby Ci świadczyli usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i higieniczne wobec swoich podopiecznych. Obecność tego zawodu zwiększy efektywność i jakość usług adresowanych do osób niesamodzielnych. Zachodzące procesy demograficzne i starzenie się społeczeństw sprawią, że zawód ten jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy zarówno w Polsce jak i za granicą.© 2023 Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej. All Rights Reserved. Designed By Digital Creative Agency MIXAR Vexed by GB

Search