fbpx

Opiekunka dziecięca

Nauka w systemie dziennym i wieczorowym

 
Nauka trwa 2 lata (4 semestry)
 
Kwalifikacja MS.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka.
 
Zajęcia dydaktyczne odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych.

Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach szkolnych, placówkach dziennej i całodobowej opieki nad dziećmi (żłobkach, przedszkolach, domach małego dziecka) oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkoły.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

Opiekunka dziecięca jest to zawód przeznaczony dla osób z dużym poczuciem odpowiedzialności i odpornych na stres. Niezbędna jest spostrzegawczość i umiejętność szybkiego reagowania. Zawód ten wymaga wysokich kompetencji komunikacyjnych, empatii i otwartości. Opiekunka musi wykazywać się tolerancją i indywidualnie traktować powierzone jej opiece dzieci. Ważne jest zrównoważenie emocjonalne i nieokazywanie negatywnych emocji. Podczas prowadzenia zajęć rozwijających z dziećmi, niezbędna jest kreatywność, łatwość w organizowaniu różnych form zabawy i wiedza z zakresu psychologii i pedagogiki. Cechami niezbędnymi w tym zawodzie są: umiejętność nawiązywania kontaktu z dzieckiem, tolerancja, wrażliwość estetyczna, uzdolnienia artystyczne i manualne, spostrzegawczość, wytrwałość i cierpliwość, obowiązkowość i odpowiedzialność, kreatywność, umiejętność pracy w szybkim tempie, przy jednoczesnym wykonywaniu wielu czynności, zdolność koncentracji i podzielności uwagi, odporność na stres.
 
Absolwenci szkoły w zawodzie opiekunka dziecięca są przygotowani do wykonywania zadań zawodowych takich jak:
  • planowanie i organizowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
  • pielęgnowanie dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego;
  • prowadzenie działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;
  • promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych;
  • udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.
Możliwości zatrudnienia:
  • w domach prywatnych u rodzin posiadających małe dzieci.
  • w żłobkach, przedszkolach, domach opieki, szpitalach, hospicjach, ośrodkach dla dzieci niepełnosprawnych.
  • można założyć własną działalność gospodarczą i świadczyć usługi opiekuńcze.

Opiekunki najczęściej pracują w domach prywatnych, w: przedszkolach, żłobkach, domach małego dziecka, na oddziałach szpitalnych, w sanatoriach i prewentoriach dziecięcych.

Czas pracy:
Godziny pracy zazwyczaj są uzależnione od miejsca, w którym wykonuje się pracę. W przypadku prywatnej opieki nad dziećmi czas ten może być nienormowany i najczęściej dostosowany jest do godzin pracy rodziców dziecka. W żłobkach i przedszkolach tradycyjnych, działających w systemie dziennego pobytu pracuje się od rana do późnego popołudnia, często w systemie zmianowym. W placówkach, w których dzieci pozbawione są stałego kontaktu z rodziną – żłobkach tygodniowych, domach małego dziecka, sanatoriach pracuje się na dwie lub nawet trzy zmiany, również nocami, w niedziele lub święta.

INFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ:
Istnieje szereg przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie opiekunki dziecięcej. Ostateczną decyzję podejmuje uprawniony lekarz medycyny pracy.

Osoby wykształcone w zawodzie opiekunka dziecięca mogą ubiegać się o pracę w placówkach opiekuńczych zajmujących się opieką nad dzieckiem, takich jak żłobki, kluby dziecięce. Mogą także zostać zatrudniona przez gminę w charakterze dziennego opiekuna, jak również mogą zawrzeć umowę o świadczenie usług z rodzicami dziecka, pracując w charakterze niani.
Zawód opiekunka dziecięca, ma pomóc rodzicom w godzeniu obowiązków rodzinnych i zawodowych. Przeciwdziała również bezrobociu, stwarzając nowe możliwości zatrudnienia.

© 2021 Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej. All Rights Reserved. Designed By Digital Creative Agency MIXAR Vexed by GB

Search