fbpx

Opiekun osoby starszej

Nauka w systemie Kursów Kwalifikacyjnych Zawodowych (KKZ)

Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Kwalifikacja MS.07. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych.

Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach szkolnych, podmiotach leczniczych oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkoły.
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

Opiekun osoby starszej pomaga osobie starszej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Cechami niezbędnymi w tym zawodzie są:
empatia, opanowanie, komunikatywność, wytrwałość i cierpliwość, obowiązkowość i odpowiedzialność, otwartość, punktualność, asertywność, umiejętność szybkiego reagowania, odporność psychiczna, samodzielność, wysoka kultura osobista.

Absolwenci szkoły w zawodzie opiekun osoby starszej są przygotowani do wykonywania zadań zawodowych takich jak:

 • rozpoznawanie możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 • rozpoznawanie i interpretowanie sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywanie zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą;
 • dobór metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierające do sytuacji życiowej, stany zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej;
 • udzielanie wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 • nawiązywanie, podtrzymywanie i rozwijanie współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym;

Możliwości zatrudnienia:

 • domy dziennego pobytu;
 • domy pomocy społecznej;
 • domy spokojnej starości;
 • sanatoria;
 • zakładały pielęgnacyjno-opiekuńcze;
 • indywidualna opieka w domu pacjenta.

Czas pracy:
Od 8 do 24 godzin na dobę w systemie zmianowym.

INFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ:
Istnieje możliwość wykonywania zawodu przez osoby z niepełnosprawnością, o ile pozwalają jej na to warunki zdrowotne. Ostateczną decyzję o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie podejmuje zawsze lekarz medycyny pracy.

Starzejące się europejskie społeczeństwo żyje o wiele dłużej niż ich poprzednie pokolenia. Jednak pociąga to za sobą potrzebę stałej opieki nad niektórymi osobami w podeszłym wieku. Popularność zawodu opiekuna nad osobą starszą staje się coraz bardziej dostrzegalna.
Praca opiekuna wiąże się z dużym obciążeniem psychicznym i potrzebą posiadania energii po to by pomagać w codziennym życiu swojemu podopiecznemu. Opiekun jest odpowiedzialny za stworzenie odpowiedniej atmosfery, w której starsza, chora osoba, poczuje się bezpiecznie. Obecność tego zawodu zwiększy efektywność i jakość usług adresowanych do osób starszych i niesamodzielnych. Zachodzące procesy demograficzne i starzenie się społeczeństw sprawiły, że zawód ten jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy zarówno w Polsce jak i za granicą.

© 2021 Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej. All Rights Reserved. Designed By Digital Creative Agency MIXAR Vexed by GB

Search