fbpx

Opiekunka środowiskowa

Nauka w systemie Kursów Kwalifikacyjnych Zawodowych (KKZ)

Nauka trwa 1 rok (2 semestry)

Kwalifikacja MS.05. Świadczenie usług opiekuńczych.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych.

Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach szkolnych, placówkach pomocy społecznej, w środowisku zamieszkania podopiecznego oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkoły.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

Opiekunka środowiskowa wykonuje swoją pracę głównie w pomieszczeniach - w domach osób niepełnosprawnych, osób w podeszłym wieku, często w środowiskach społecznie zaniedbanych, mieszkaniach pozbawionych bieżącej wody, centralnego ogrzewania. Praca wymaga również wizyt w placówkach służby zdrowia, opieki społecznej, placówkach handlowych. Praca opiekunki środowiskowej ma zarówno charakter fizyczny, jak i umysłowy. Wiąże się z pracą fizyczną na rzecz podopiecznego, dźwiganiem podopiecznego podczas czynności pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych

W zawodzie opiekunka środowiskowa wymagana jest stała gotowość do niesienia pomocy ludziom starszym, często schorowanym. Przez to należy być gotowym na wysiłek fizyczny. Opiekunka środowiskowa powinna z łatwością nawiązywać kontakty z ludźmi, odznaczać się pogodą ducha i empatią. W organizacji wolnego czasu osobie podopiecznej powinna wykazywać się kreatywnością i zaangażowaniem. Przydatne mogą okazać się zainteresowania społeczne i pedagogiczne.

Cechami niezbędnymi w tym zawodzie są: spostrzegawczość, cierpliwość, empatia, tolerancja, zrównoważenie emocjonalne, odporność na stres, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, zdolności organizacyjne, zainteresowania opiekuńcze, społeczne, psychologiczne.

Absolwenci szkoły w zawodzie opiekunki środowiskowej są przygotowani do wykonywania zadań zawodowych takich jak:

 • organizowanie opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej;
 • sprawowanie opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej;
 • pomaganie osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia;
 • motywowanie osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Możliwości zatrudnienia:

 • ośrodki pomocy społecznej,
 • organizacje udzielające pomocy i świadczące usługi opiekuńcze,
 • dzienne domy opieki,
 • zakłady opiekuńcze,
 • zakłady pomocy społecznej,
 • świetlice środowiskowe,
 • istnieje możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej, świadczącej usługi opiekuńcze osobom starszym, chorym i niesamodzielnym.

Czas pracy:
Najczęściej 8 godzin, należy być jednak przygotowanym na pracę również w nocy, niedziele i święta. Czas pracy jest często elastyczny i uzależniony od miejsca zatrudnienia.

INFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ:
Istnieje możliwość wykonywania zawodu przez osoby z niepełnosprawnością, o ile pozwalają jej na to warunki zdrowotne. Ostateczną decyzję o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie podejmuje zawsze lekarz medycyny pracy.

© 2021 Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej. All Rights Reserved. Designed By Digital Creative Agency MIXAR Vexed by GB

Search