fbpx

Ortoptystka

Nauka w systemie dziennym

Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Kwalifikacja MS.10. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych.

Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach szkolnych, gabinetach leczenia zeza, szpitalnych i klinicznych oddziałach okulistyki, gabinetach pleoptyczno – ortoptycznych oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkoły.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

Ortoptystka jest to praca o charakterze umysłowym, zazwyczaj wykonywana samodzielnie, jednak w zależności od miejsca zatrudnienia zdarza się, że wykonuje czynności zawodowe w zespole terapeutów oraz przy ścisłej współpracy z lekarzami okulistami. Jest to zawód przeznaczony dla osób lubiących pracę z dziećmi, otwartych, łagodnych oraz cierpliwych. Przydatną umiejętnością podczas wykonywania zawodu jest znajomość języka migowego oraz zainteresowania nowymi technologiami. Cechami niezbędnymi w tym zawodzie są: komunikatywność, dokładność, spostrzegawczość, samokontrola, terminowość, tolerancja, wrażliwość emocjonalna, empatia, punktualność, konsekwencja, inteligencja emocjonalna.

Absolwenci szkoły w zawodzie ortoptystka są przygotowani do wykonywania zadań zawodowych takich jak:

 • wykonywanie badań ortoptycznych i określonych badań okulistycznych;
 • prowadzenie ćwiczeń w niedowidzeniu i zaburzeniach widzenia obuocznego;
 • dobieranie pomocy optycznych i nieoptycznych;
 • komunikowanie się z pacjentem, lekarzem okulistą i zespołem terapeutycznym;
 • prowadzenie działań w zakresie profilaktyki ortoptycznej i okulistycznej.

Możliwości zatrudnienia:

 • przychodnie specjalistyczne,
 • gabinety okulistyczne,
 • gabinety ortoptyczne,
 • szpitalne oddziały okulistyczne,
 • gabinety prywatne,
 • placówki specjalistyczne, które specjalizują się w leczeniem zeza oraz zaburzeń widzenia.

Czas pracy:
Praca wykonana jest przeważnie w systemie 8-godzinnym. W zależności od miejsca zatrudnienia ortoptystka może pracować również w niedziele i święta.

INFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ:
Istnieje możliwość wykonywania zawodu przez osoby z niepełnosprawnością, o ile pozwalają jej na to warunki zdrowotne. Możliwości podjęcia kształcenia w zawodzie ograniczają pewne niepełnosprawności. Ostateczną decyzję o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie podejmuje zawsze lekarz medycyny pracy.

Podjęcie wczesnej diagnostyki i leczenia zaburzeń w obrębie narządu wzroku, wpływa na jakość życia, chroni przed wykluczeniem z możliwości wykonywania wielu zawodów oraz inwalidztwem wzrokowym. Potrzeby kształcenia w zawodzie ortoptystka stale rosną, gdyż istnieje ciągłe zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę w zakresie ochrony narządu wzroku.

© 2021 Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej. All Rights Reserved. Designed By Digital Creative Agency MIXAR Vexed by GB

Search