fbpx

Technik sterylizacji medycznej

Nauka w systemie stacjonarnym lub zaocznym

Ikona dla osób niedowidzących

Nauka trwa 1 rok (2 semestry)

Kwalifikacja MED.12 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych.

Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach szkolnych oraz podmiotach świadczących usługi sterylizacji, w tym w sterylizatorniach centralnych oraz w pracowni endoskopowej i gabinecie stomatologicznym oraz podręcznej sterylizatorni na bloku operacyjnym i pracowni mikrobiologii oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkoły.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

Do wykonywania zawodu technika sterylizacji medycznej bardzo przydatne są uzdolnienia manualne, techniczne, a także zainteresowania chemiczne. Cechami niezbędnymi w tym zawodzie są: spostrzegawczość, dokładność, precyzja, dociekliwość, wytrwałość, systematyczność, cierpliwość, umiejętność koncentracji i podzielności uwagi, dobra pamięć, dobra organizacja pracy.

Absolwenci szkoły w zawodzie technik sterylizacji medycznej są przygotowani do wykonywania zadań zawodowych takich jak:

  • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
  • przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń;
  • przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji;
  • prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Możliwości zatrudnienia

  • centralne sterylizatornie,
  • podręczne sterylizatornie na bloku operacyjnym,
  • pracownie endoskopowe,
  • gabinety stomatologiczne,
  • gabinety kosmetyczne.

Czas pracy:
Czas pracy technika sterylizacji medycznej wynosi najczęściej 8 godzin dziennie. Praca może być jedno - lub dwuzmianowa, w zależności od miejsca zatrudnienia.

INFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Ikona dla osób niedowidzących

W zawodzie technika sterylizacji medycznej mogą pracować osoby z dysfunkcjami kończyn dolnych, osoby z nieznaczną dysfunkcją narządu wzroku, skorygowaną przez odpowiednie szkła optyczne lub soczewki, osoby słabosłyszące, jeśli niepełnosprawność ta jest możliwa do skorygowania za pomocą aparatów słuchowych. Osoby niepełnosprawne powinny mieć odpowiednio dostosowane stanowiska pracy. Ostateczną decyzję o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie technika sterylizacji medycznej podejmuje zawsze lekarz medycyny pracy.

Od prawidłowo przeprowadzonego procesu dekontaminacji zależy zdrowie ludzi oraz trwałość używanego sprzętu. Dlatego tak ważne zadanie można powierzyć tylko odpowiednio przygotowanym pracownikom. Wyszkolenie profesjonalnej kadry realizującej zadania dotyczące dezynfekcji i sterylizacji medycznej zapewni zmniejszenie liczby zakażeń.

© 2023 Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej. All Rights Reserved. Designed By Digital Creative Agency MIXAR Vexed by GB

Search