fbpx

Technik elektroradiolog - NOWOŚĆ!

Nauka w systemie dziennym


Nauka trwa 2,5 roku (5 semestrów)


Kwalifikacja MED.08.Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii


Zajęcia dydaktyczne odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych.


Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach i podmiotach leczniczych oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkoły.


Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.


Technik elektroradiolog powinien posiadać predyspozycje i umiejętności techniczne. Ponadto ważne jest, by sprawnie posługiwał się komputerem. Cechami niezbędnymi w tym zawodzie są: precyzja, dokładność, odporność emocjonalna, dobra pamięć, spostrzegawczość, umiejętność współpracy, komunikatywność, odpowiedzialność. Ważna jest również w tym zawodzie etyka zawodowa, która m.in. ma na celu, nie ujawnianie informacji na temat sytuacji zdrowotnej pacjentów.


Absolwenci szkoły w zawodzie technik elektroradiolog są przygotowani do wykonywania zadań zawodowych takich jak:


• Przygotowanie bliższe pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii oraz prezentowanie wiedzy na temat metod przygotowania dalszego pacjenta do badań i zabiegów z zakresu elektroradiologii.
• Wykonywanie prac związanych z przygotowaniem badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii.
• Wykonywanie samodzielnie lub w zespole badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych oraz badań w diagnostyce elektromedycznej.
• Analizowanie poprawności wykonanych badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii oraz przygotowanie badań do opisu przez lekarza.
• Wdrażanie i koordynowanie programu zapewnienia jakości w placówkach ochrony zdrowia.


Możliwości zatrudnienia


• zakłady i pracownie: rentgenografii, radiodiagnostyki stomatologicznej, mammografii, tomografii komputerowej, densytometrii, rezonansu magnetycznego, elektrokardiografii, elektroencefalografii, elektromiografii, audiometrii, spirometrii, radioterapii,
• placówki służby zdrowia,
• zakłady medycyny nuklearnej.


Czas pracy:
Zwykle pracuje 7 godzin 35 minut na dobę.


INFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ:
Istnieje możliwość wykonywania zawodu przez osoby z niepełnosprawnością, o ile pozwalają jej na to warunki zdrowotne. Ostateczną decyzję o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie podejmuje zawsze lekarz medycyny pracy.
W dobie kryzysu pokoleniowego w służbie zdrowia i postępującego starzenia się społeczeństwa, które dotyczy także kadr średniego personelu medycznego, przy równoczesnym wzroście liczby procedur medycznych, w których wykonaniu nieodzowny jest technik elektroradiolog, zapotrzebowanie na techników elektroradiologów na rynku krajowym będzie wzrastać. Równocześnie można zaobserwować nieustanny odpływ pracowników medycznych, w tym w dużym stopniu także techników elektroradiologów za granicę, co spowodowane jest brakiem regulacji zawodu. Fachowcy z tej dziedziny są nieodzowni dla sprawnego funkcjonowania i rozwoju nowoczesnych metod leczenia oraz stale poszukiwani na rynku pracy.

© 2021 Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej. All Rights Reserved. Designed By Digital Creative Agency MIXAR Vexed by GB

Search